Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

HENKILÖREKISTERIN TIETOSOUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

TR-Kielimatka Oy

Hietalahdenkatu 10 C 57, 00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

TR-Kielimatkat/Tietosuoja

Hietalahdenkatu 10 C 57, 00180 Helsinki, info@trkielimatkat.fi

3. Rekisterin nimi

TR-Kielimatkojen asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Ensisijainen käsittelyperuste on sopimus (matkan valmistelu ja täytäntöönpano). Sopimusperustetta sovelletaan siltä osin kun kerättyä tietoa tarvitaan matkaan ja siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterin pitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella.

5.Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu mahdollistamaan palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisterin tietoa käytetään palvelun ylläpitoon ja hoitoon sekä asiakassuhteen hoitoon palveluntarjoajan sekä käyttäjien välillä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite

Henkilötiedot kuten ikä, sukupuoli, allergiat

Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

Mahdolliset luvat ja suostumukset

Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot esim. lentoyhtiöiden/laivayhtiöiden etukorttinumerot

Laskutus- ja maksutiedot

Tuote ja tilaustiedot

Asiakaspalalutteet ja yhteystiedot

Peruutustiedot

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot kuten tiedot palveluiden käytöstä

Matkoihin osallistumistiedot

Henkilön profilointiin liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostin kautta, puhelimitse, lomakkeella,mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla. Matkojen- ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää, asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa, väestörekisterikeskuksen tietojen päivitys (jatkuvat osoitetietopäivitykset).

8. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoistusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen kirjanpitolainsäädäännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön muakisesti. Voimme myös ulkoistaa hekilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousaluleen ulkopuolelle

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (henkilö- ja yhteystiedot) ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa, vaan vain laiva- tai lentoyhtiön ,kielikoulun, vaihto-oppilasjärjestön  tai majoitusliikkeen käyttöön matkustajan suostumuksella. Suostumukseksi katsotaan varaus em.palveluun. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden koostaa ja luovuttaa palvelun käyttäjistä koottuja tietoja kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa. Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää ylläpitäville palvelimille henkilötietolain sallimalla tavalla.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka  avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailleet selaimet.

Palvelumme voivat sisältää myös linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöstä tai sisällöstä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityissuojaa koskeviin ehtoihin.

13. Mobiilisovellusten yksityisyyssuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen AppStoren, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

14.Sijaintitiedot

Käyttäjän päälaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiskesi edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n, ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päälaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneet tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintomahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa,mitä häntä koskevia tietoja rekiseriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna:

TR-Kielimatkat Oy/Tietosuoja, Hietalahdenkatu 10 C 57, 00180 Helsinki tai sähköpostitse  info@trkielimatkat.fi .

Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Hietalahdenkatu 10 C 57, 00180 Helsinki . Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai ssähköpostilla info@trkielimatkat.fi

Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa  järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä

Rrekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen viestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@trkielimatkat.fi

Evästeiden estäminen ja  tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminallisuuteen. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä voi vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käytttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta  kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päälaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia reksiterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse info@trkielimatkat.fi

16. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltväät tiedot ovat tietokannoissa, jotka palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

17. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme  itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

 

 

 

Powered by Aava 3